JUMP TO CONTENT
Search

Saved jobs

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 Veri Sorumlusu Bilgisi

 • İşbu Gizlilik Bildirimi, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden: 

  1. Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Anonim Şirketi, 
  2. Yemek Sepeti Banabi Perakende Gıda Ticaret A.Ş., 
  3. Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., 
  4. Yemek Sepeti Teknoloji ve Online Hizmetler A.Ş., 
  5. Delivery Hero Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 

  (“Yemeksepeti” ve/veya “Yemeksepeti Grubu”) tarafından iş başvurusunda bulunacak/ bulunmuş ve iş görüşmesi kapsamında çalışan adaylarına (“Çalışan Adayı”)  ait tüm kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak açıklamalarda bulunmak ve çalışan adaylarını daha detalı olarak aydınlatmak amacıyla kaleme alınmıştır.

  Toplanan Kişisel Verileriniz ve Saklama Süresi

  İşe başvurunuz kapsamında tarafımıza ileteceğiniz aşağıdaki kategoriler bazında kişisel verileriniz şu şekildedir:

  İletişim: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no, ulaşım ve bilet bilgileri v.b.

  İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre bilgileri v.b.

  Mesleki Deneyim: Doğrudan tarafımıza ilettiğiniz veya onayınız ile iletilen özgeçmiş bilgileri veya üçüncü kişi platformlar aracılığı ile tarafımıza ulaşan özgeçmiş bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, görüşme esnasındaki testler- sınavlar- değerlendirme notları vb. 

  Sağlık Bilgileri (Engelli Kadrosu İçin): Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b. 

  Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Görsel Ve İşitsel Kayıtlar v.b.

  Aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında anılan kişisel verileriniz sistemimizde 2 (iki) yıl süre ile saklanacaktır.

  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  3.1.  İş başvurunuz kapsamındaki kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde Kanun’un 5. Maddesinin 2. fıkrasının “Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması”, “Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması” ve “Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde)” şekilde belirtilen bentleri kapsamında işlenecektir. 

  • Yemeksepeti’in insan kaynakları süreçlerinin planlanması, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
  • Yemeksepeti ve Yemeksepeti ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında; Yemeksepeti faaliyetlerinin Yemeksepeti prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Yemeksepeti tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi.

  3.2. İş başvurunuz kapsamındaki özel nitelikli kişisel verileriniz yani Yemeksepeti ile görüşme esnasında verebileceğiniz sağlık verileriniz, dernek, vakıf ve sendika üyelik verileriniz ve ceza mahkumiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz, Yemeksepeti’nin mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesi için kanunlarda öngörülen kayıtların tutulması ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve/veya Kanun’un 6. Maddesi uyarınca açık rıza kapsamında işlenebilecektir. Yemeksepeti Grubu tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında Kanunda gösterilen özen ve ayrıma paralel olarak yukarıda belirtilenlerin ötesinde bir hassasiyet gösterilmektedir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  İşbaşvurunuz kapsamındaki verileriniz Yemeksepeti Grubu araçları ile doğrudan iletmeniz halinde yahut kullandığınız üçüncü kişi platformlar aracılığı ile onayınıza istinaden edinilmektedir. Başvurunuzla ilgili SMS veya WhatsApp yoluyla da tarafınızla iletişime geçilebilecektir. 

  Kişisel verileriniz başvuru esnasında ve/veya iş başvurusu yapmanız ile başvurunuzun ilk değerlendirmeden olumlu olarak geçmesi halinde, özgeçmişiniz, başvuru formu ve kişilik envanteri formu aracılığı ile fiziki ortamda veya elektronik ortamda (bizim geliştirdiğimiz, kullandığımız yahut yetkili iş başvuru platformları aracılığıyla vb.) toplanmaktadır. Ancak, başvurunuz daima yetkili bir kişi tarafından da incelenecektir. İşe alım faaliyetlerinin yürütülmesi için yalnızca otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda detaylı şekilde belirtilen Aydınlatma Metni’nin 2.maddesindeki hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.  

  Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

  Yemeksepeti tarafından toplanan kişisel verileriniz Gizlilik Bildirimi’nin 3. maddesinde detayları verilen amaçlarla ve 4. maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak Kanun'un 8. maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz açık rızanız ile Kanun’un 9. maddesi uyarınca bağlı bulunduğumuz Delivery Hero Holding bünyesindeki yurtdışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

  Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

  Bizden aşağıdaki taleplerde bulunmak hakkına sahipsiniz:

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kişisel veri sahipleri olarak detaylı bilgi ve haklarınıza ilişkin anılan taleplerinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Yemeksepeti talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edebileceğini hatırlatmak isteriz.

  Yemeksepeti’nin işbu aydınlatma amacı taşıyan Gizlilik Bildirimi iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır.

Search

Browse Jobs